Creative Commons -lisenssi

Koulutuspolkuja asiakas- ja palveluohjausosaamiseen

Koulutuspolkuja asiakas- ja palveluohjausosaamiseen

Sote-ammattilaisille on korkeakouluissa tarjolla eri mittaisia koulutuksia asiakas- ja palveluohjausosaamiseen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu, miten osaamista voi vahvistaa erilaisilla koulutuksilla. Näistä koulutuksista MOOCit (massive, open online course) ovat lyhyitä, kaikille avoimia opintojaksoja. Korkeakouludiplomit ovat myös kaikille avoimia opintoja, joiden avulla voi vahvistaa osaamistaan. Erikoistumiskoulutuksiin sisältyvät tietyt valintakriteerit ja haku koulutukseen tapahtuu tiettynä ajankohtana.   

Kuvio asiakas- ja palveluohjausosaamisen koulutuspolkuja Sote-ammattilaisille
Kuvio 2. Asiakas- ja palveluohjausosaamisen koulutuspolkuja Sote-ammattilaisille

Sotetie- hankkeessa kehitettyjä verkko-opintoja

Työpaketissa 3 pilotoitiin ja kehitettiin yhdessä sote-ammattilaisten kanssa asiakas- ja palveluohjauksen perusteisiin johdattelevia verkko-opintojaksoja, MOOCeja (massive open online course). Nämä verkko-opintojaksot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tarkastella ja kehittää omaa tai työyhteisönsä asiakas- tai palveluohjaustyötä tai perehtyä asiakas- ja palveluohjauksen perusteisiin ennen laajempiin opintokokonaisuuksiin hakeutumista. Jaksot toteutetaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaan tasolla EQF6 eli alempi korkeakoulututkinto (esim. ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

Opintojaksojen aineistot ovat vapaasti kaikkien tutustuttavissa DigiCampus- oppimisympäristössä digicampus.fi. Opintojakson suorittamiseksi tulee ilmoittautua toteuttajakorkeakoulun avoimen korkeakoulun opiskelijaksi ja maksaa mahdollinen opiskelumaksu.

Opintojaksojen kuvaukset

Mooc 1: Mikä ihmeen asiakas- ja palveluohjaus? 2op

Opintojaksossa perehdytään asiakasohjauksen ja palveluohjauksen määritelmiin käsitteinä ja osaamisena sekä käsitellään asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveysalan työn lähtökohtana. Lisäksi selvitetään, miksi asiakas- ja palveluohjausta tarvitaan sekä mikä on sen lainsäädännöllinen perusta.

Mooc 2: Ohjauksen orientaatioista potkua palveluohjaukseen 2op

Opintojaksossa keskitytään ohjauksen teoreettiseen perustaan ja orientaatioon. Opintojaksolla tutustutaan case management –toimintamalliin asiakas- ja palveluohjauksen teoreettisena viitekehyksenä ja saadaan vinkkejä asiakas- ja palveluohjaukseen käytännön toimintamallina.

Mooc 3: Vaikuttavuus-, laatu- ja kustannustietoisuus asiakas- ja palveluohjauksessa 2op

Opintojaksossa keskitytään sote-alan laatu-, vaikuttavuus- ja kustannustietoisuuteen. Saat vinkkejä ja työkaluja oman asiakas- ja palveluohjaustyösi, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Samoja työkaluja ja toimintamallia voit hyödyntää useiden asiakasryhmien palvelujen ja matalan kynnyksen neuvonnan toteuttamisessa sekä kehittämisessä.

Mooc 4: Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla 2op

Opintojaksossa keskitytään sosiaali -ja terveydenhuollon yhdentymisen lähtökohtiin eli selvitetään, mitä sote-integraatiolla käytännössä voidaan tarkoittaa. Lisäksi tututustaan monitoimijuuden käsitteeseen ja sen sisältöön, sekä saadaan vinkkejä palveluiden kehittämisen malleista. Erityisesti tutustutaan palvelumuotoilun mahdollisuuksiin asiakasohjauksen palvelupoluilla.

Lähteet

Ala-Nikkola Merja, Valokivi Heli 1997. Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Stakes raportteja 25. Helsinki.

Kaapo –hanke, Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.  I&O-Kärkihankkeen arviointi. Owalgroup 3/2019.  

Moxley David P. 1989. The Practice of Case Management. A Sage Human Services Cuide 58. SAGE Publications Inc. California.

Niemelä Jorma, Kivipelto Minna 2019. Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sotekeskusten lähtökohdaksi. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Työpaperi 37/2019.

Payne Malcolm 2000. The politics of case management and social work. International Journal of Social Welfare 9(2), 82-91.

Pihl Anu 2020. Keski-Suomen Sote 2021. Miten maakunta- ja soteuudistus muuttavat asiakas- ja palveluohjauksen osaamisen tarvetta? Luentomateriaali.

Ristolainen Hanna, Roivas Päivi, Mustonen Erja, Hujala Anneli 2020. Asiakaslähtöinen palveluohjaus. Teoksessa Anneli Hujala ja Helena Taskinen (toim.) Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press, 241-266.

Palveluohjaus- ja neuvontatoiminnan mallintaminen 2019.  Siun valinnanvapaus – (SiVa)–hanke. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Suominen Sauli, Tuominen Merja 2007. Palveluohjaus – portti itsenäiseen elämään. Profami Oy. Helsinki.