Creative Commons -lisenssi

Hållplatsen för självutvärdering

Hållplatsen för självutvärdering av kompetenser

Upptäck och utveckla din kompetens!

Välkommen till Soteties hållplats för självutvärdering!

Hållplatsen för självutvärdering av kompetens är en del av Soteties digitala vägkarta för kontinuerligt lärande. Med hjälp av hållplatsen för självutvärdering kan du identifiera och utvärdera vilka dina starka kompetenser är och lyfta fram ditt tysta kunnande.

Självutvärderingen hjälper dig att gestalta:

Som professionell inom social-och hälsovården har du kanske i olika situationer reflekterat över hurdan kompetens du har, och hur den motsvarar kompetensbehoven i arbetslivet.  Det är viktigt att kunna identifiera de kompetensbehov som uppstår på grund av snabba förändringar i arbetslivet och verksamhetsmiljön. Generiska, dvs för samtliga professionella gemensamma, kompetensbeskrivningar inom social- och hälsovården beskriver hurdan kompetens är aktuellt och behövs, både i dagens läge och i framtiden. Med hjälp av dessa kompetensbeskrivningar kan du kartlägga hurdan din egen kompetens är och synliggöra denna samt lyfta fram den på arbetsplatsen.

Det är viktigt att du kan identifiera hurdan kompetens du har och vad du har lärt dig i ditt vardagliga arbete. I den hektiska vardagen sker lärande och utveckling av kompetenser ofta obemärkt. Vår förmåga att identifiera den egna kompetensen i olika sammanhang påverkas av vår initiativförmåga och hur vi känner igen vårt handlingssätt på arbetet. Den egna uppfattningen om sitt kunnande och sina färdigheter styr hurdana mål man sätter upp för sig själv och hur man strävar efter att nå dem. En positiv attityd mot lärandet främjar kontinuerligt lärande under hela arbetskarriären.

Kompetens är ofta mera mångfasetterad än vad man uppfattar. Med hjälp av självutvärderingsmätarna kan du identifiera och synliggöra din kompetens. Självutvärderingen hjälper dig även att ta vara på och använda din kompetens i olika situationer, både i arbetslivet inom social- och hälsovården, samt övrigt i vardagen. Självutvärderingsmätarna är personliga, resultat och feedback skickas enbart till dig till din e-post. Svaren sparas inte heller i något elektroniskt system och ingen annan än du kan använda resultaten.

Med hjälp av självutvärderingsmätarna kan du utvärdera ditt eget kunnande och din kompetens i relation till generiska kompetensbeskrivningarna inom social- och hälsovård. Det är alltså frågan om en självutvärdering av gemensamma kompetenser för samtliga professionella inom social- och hälsovården. Genom att göra självutvärderingen kan du identifiera vilka dina starka kompetenser är samt synliggöra sådant kunnande som inte tidigare kommit fram. Du får även en uppfattning om vilken typ av uppdatering och utveckling av kompetenser skulle kunna vara aktuell för dig.

På båda nivåerna, nivå 6 och nivå 7, finns tre självutvärderingsmätare, vilka består av gemensamma kompetenser inom social- och hälsovård: 1) kompetens inom klientarbete 2) kompetens i att utvecklaservice och arbete 3) kompetens i professionellt självledarskap och mångprofessionellt samarbete. Du kan välja om du vill göra självutvärderingen på nivå 6 eller 7. Du kan även välja om du vill göra självutvärderingen enbart på basen av en kompetens, två kompetenser, eller alla tre ovanstående kompetenser. Om du vill få en samlad utvärdering över din kompetens i relation till alla generiska kompetenser lönar det sig att svara på alla tre mätare.

När du har gjort självutvärderingen får du feedback över din(a) kompetens(er). Feedbacken hjälper dig att inse hurudan stark kompetens du redan har och vilken kompetens du kan utveckla. Feedbacken är alltid personlig. Med hjälp av länkar i utbildningsutbudet hittar du sådan utbildning /sådana kurser som passar för dig. Du kan använda och ha nytta av resultatet av självutvärderingen till exempel i samband med utvecklingssamtal, i din fortbildningsplan eller karriärportfolio.

Självutvärderingen kan fungera som en bas för arbetsgemenskapens utvecklingsarbete och utvecklingssamtal. Inom arbetsgemenskapen kan man komma överens om att hela personalen gör individuella självutvärderingar och det samlade resultatet diskuteras tillsammans. En gemensam diskussion om självutvärderingen underlättar identifiering av vilka kompetenser skulle kunna utvecklas inom arbetsgemenskapen, för att höja kvalitén i verksamhet samt för klientens bästa.

Hållplatsen för utvärdering av kompetens innehåller generiska, dvs gemensamma, kompetensbeskrivningar inom social-och hälsovården på NQF (National Qualifications Framework) nivåerna 6 och 7. Nivå 6 beskriver kompetens som erhålls på basen av examen på yrkeshögskola, nivå 7 beskriver kompetens som erhålls på basen av högre yrkeshögskoleexamen, eller magisterexamen. På båda nivåerna finns tre självutvärderingsmätare, anvisningar för användning av dem, feedback på självutvärdering och en länk till utbudet av

Fortsätt din resa och upptäck dina kompetenser!

Välj själutvärderingsmätarna (nedan) utgående från din utbildningsnivå. Nivå 6 beskriver kompetens som erhålls på basen av lägre högskoleexamen, nivå 7 beskriver kompetens som erhålls på basen av högre högskoleexamen. Påståendena på nivå 7 är mer krävande än de på nivå 6, men i övrigt är mätarna likadana.

Självutvärderingsmätarna  är indelade i tre större kompetensområden. Dessa tre kompetensområden innehåller alla de 11 kompetenser som ingår i gemensamma kompetenser på denna Sotetie-sidan. De 11 kompetenserna har utvecklats på basen av kompetenser som presenteras i OpiSote- projektets  slutrapport

Självutvärderingsmätarna består av påståenden angående respektive kompetens. Antalet påståenden i mätarna är sammanlagt 127. Efter att du fyllt i mätarna (en eller flera) får du feedback på ditt kunnande till din e-post. Linkki osaamisen kehittämiseen-opintojen haku.