Creative Commons -lisenssi

Kompetens inom klientarbete

Innehåll – Kompetens i klientarbete

Kompetens inom klientcentrering

Det centrala i kompetens inom klientcentrering är att i samverkan med klienten identifiera klientens behov och främja klientens delaktighet och möjlighet att påverka

Vad handlar det om?

Kompetens inom klientcentrering är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens inom klientcentrering består av följande helheter:
 • Tillämpning av klientcentrering
 • Främjande av delaktighet och påverkansmöjligheter
 • Kommunikation och interaktion

Kompetens inom klientcentrering förutsätter att den professionella inom social- och hälsovården har kunskap om lagstiftning och etik gällande klientens rättigheter, delaktighet och valfrihet och handlar utgående från dem.

Det centrala i klientcentrerad verksamhet är identifiering av klientens behov och främjandet av hens möjlighet att påverka och vara delaktig. Det förutsätter en god kännedom om servicesystemet och kompetens i servicehandledning. Den professionella inom social- och hälsovården kan ta klientens perspektiv i beaktande och planera service enligt hens behov i ett mång- och interprofessionellt samarbete. Att kunna lyssna, och på ett genuint sätt bemöta klienten, förutsätter av den professionella ett gott kunnande i målmedveten interaktion och i dialogiska arbetsmetoder. Den professionella behärskar kommunikationsfärdigheter som främjar klientcentrering, t.ex. delaktighetsfrämjande dokumentering som förstärker identifieringen av klientens upplevelse.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av klientcentrerad kompetens inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen.
Nainen istuu kannettava tietokone sylissään ja kirjoittaa arvostelua.

Kompetens inom handledning och rådgivning

Kompetens inom handledning och rådgivning består av servicehandledning och kännedom om servicesystemet samt förmåga att identifiera och på ett helhetsmässigt sätt bedöma klientens servicebehov och handleda klienten i rätt tid till service.

Vad handlar det om?

Kompetens inom handledning och rådgivning är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Handlednings- och rådgivningskompetens består av följande helheter:

 • Kompetens inom servicehandledning och servicesystemet
 • Interaktion och kommunikation
 • Metoder i handledning och rådgivning

Inom social-och hälsovården behövs god kompetens i handledning och rådgivning för att kunna garantera en smidig service vid rätt tidpunkt för klienten. Det förutsätter kännedom om servicesystemet och förmåga att på ett helhetsmässigt sätt identifiera och bedöma klientens servicebehov. Det är särskilt viktigt att kunna identifiera klienter som inte söker sig till social- och hälsovårdstjänster, men som skulle ha nytta av dem. Den professionella planerar social- och hälsovårdstjänster utgående från klientens behov och beaktar klientens och hens närståendes perspektiv samt (klientens) valfrihet.

Den professionella stöder klientens resurser och förmåga att förbinda sig till vård- och serviceplanen. Den professionella inom social- och hälsovården handleder och stöder klienten, såväl i närkontakt, som på distans med digitala hjälpmedel. Den professionella använder olika dialogiska interaktionsmetoder.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens inom handledning och rådgivning inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Nainen istuu nojatuolilla ja katsoo tietokoneen näytössä olevaa naista

Kompetens i servicesystemet

Kompetens inom servicesystemet består av den professionellas kunnande i servicesystemets struktur, utveckling av kunnande inom servicesystemet och servicehandledning i syfte att vid rätt tid försäkra klienten den service hen behöver.

Vad handlar det om?

Kompetens i servicesystemet är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens i servicesystemet består av följande helheter:

 • Den professionellas kunskap om strukturen i social- och hälsovårdssystemet
 • Servicehandledning
 • Utveckling av kompetens i servicesystemet

Det centrala i den professionellas kompetens i servicesystemet inom social- och hälsovården är kunskap om sektorövergripande servicenätverk och förmåga att nyttja service från olika serviceproducenter. Den professionella behärskar servicehandledning för att kunna försäkra service som motsvarar klientens behov och ges vid rätt tid både i närkontakt och i en digital miljö.

Den professionella deltar i utvecklingen av interprofessionell social- och hälsovårdsservice inom vilken dataskydd och datasäkerhet betonas.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens i servicesystemet inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Useat henkilöt tekemässä erilaisia töitä

Kompetens inom lagstiftning och etik

Kompetens inom lagstiftning och etik består av en helhet som omfattar den professionellas ansvar och arbetsbild i det interprofessionella samarbete samt kunnande i dataskydd och etik.

Vad handlar det om?

Kompetens inom lagstiftning och etik är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens inom lagstiftning och etik består av följande helheter:
 • Den professionellas ansvar och arbetsbild i det mångprofessionella och interprofessionella samarbetet inom social- och hälsovården
 • Kompetens inom dataskydd och etiskt kunnande

Den professionella kan identifiera etiska konfliktsituationer och är medveten om sitt ansvar i enlighet med arbetsbilden. Den professionella agerar på ett sådant sätt i sitt arbete att klientens/patientens rättigheter uppfylls enligt lagen och etiska föreskrifter. Kunnande inom lagstiftning och etik kopplas till klientcentrerat arbete inom hälso- och hälsovården, särskilt när interprofessionellt samarbete betonas.

Den professionella kan diskutera dataskyddsrelaterade sakfrågor med klienter/patienter/närstående och kollegor. Kunnandet inom dataskydd betonas speciellt i samband med digital kommunikation och digital handledning. Inom en organisation är personalens kunnande inom lagstiftning och etik ett mål för kontinuerlig utveckling. Närförmännens ansvar och roll betonas när kompetensen i juridiska och etiska frågor utvecklas inom arbetsgemenskapen och organisationen.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens inom lagstiftning och etik inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Mies istuu tietokone sylissään, selän takana lakikirjoja