Creative Commons -lisenssi

Palveluiden ja työn kehittämisosaaminen

Sisältö – Palveluiden ja työn kehittämisosaaminen

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Tutkimus- ja kehittämisosaamisessa on keskeistä näyttöön perustuva toiminta ja innovaatio-osaaminen.

Mitä se on?

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Näyttöön perustuva toiminta (NPT)
 • Innovaatio-osaaminen

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen muodostaa perustan sote-palveluiden ja työn kehittämisosaamiselle. Sote-ammattilainen osaa työssään tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia järjestelmällisen, parhaan saatavilla olevan ja ajantasaisen tiedon perusteella. Sote-ammattilainen ymmärtää mentoroinnin tärkeyden sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Sote-ammattilainen innovoi sote-alan palveluita ja vahvistaa tutkitun tiedon välittymistä käytännön työhön.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään tutkimus- ja kehittämisosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Kuvassa on kolme henkilöä. Yksi osoittaa sormellaan taulua, toinen istuu tietokoneen äärellä ja kolmas kantaa kahvikuppia.

Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen

Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen muodostuu digitaalisten sote-palvelujen hyödyntämis- ja kehittämisosaamisesta, asiakkaiden digiohjausosaamisesta, tiedon analysointi- ja arviointiosaamisesta sekä teknologian ja digitalisaation käyttöön liittyvästä tietoturvallisuusosaamisesta.

Mitä se on?

Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Digitaalisten sote-palvelujen hyödyntämisosaaminen
 • Asiakkaiden digiohjausosaaminen sote-palveluissa
 • Tiedon analysointi- ja arviointiosaaminen
 • Teknologian ja digitalisaation käyttöön liittyvä tietoturvallisuusosaaminen ja eettinen osaaminen
 • Digitaalisten sote-palvelujen käyttäjälähtöinen kehittämisosaaminen

Sote-ammattilaisen robotiikka ja digitalisaatio -osaamisessa on keskeistä asiakaslähtöisyys, tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöisyys ja saatavuus, tietoturvallisuutta koskevan lainsäädännön ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä monialainen ja -ammatillinen yhteistyö.

Sote-ammattilainen osaa hyödyntää digitalisaatiota, robotiikkaa ja tekoälyä työssään sekä ohjata ja tukea asiakkaita/potilaita sähköisten palvelujen käytössä.

Digitaalisissa ympäristöissä asiakkaiden/potilaiden hoito ja palvelu edellyttävät työntekijältä tietoturvallisuus- ja tietosuojaosaamista sekä eettistä osaamista.

Sote-ammattilaisella on oltava digitaalisten sote-palvelujen kriittistä arviointiosaamista ja käyttäjälähtöistä kehittämisosaamista, jotta kehitettävillä palveluilla voidaan vastata asiakkaiden ja potilaiden sekä toimintaympäristöjen moninaisiin tarpeisiin.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään robotiikka ja digitalisaatio -osaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Nainen naislääkärin etävastaanotolla

Vaikuttavuus, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen

Vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen koostuu palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi- ja seurantaosaamisesta, palveluiden laadun-, kustannusten- ja tulosten arviointiosaamisesta sekä laadun ja vaikuttavuuden mittareiden käytön osaamisesta.

Mitä se on?

Vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Vaikuttavuusosaaminen
 • Kustanntietoisuusosaaminen
 • Laatutietoisuusosaaminen

Sote-ammattilainen tarvitsee työssään vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaamista ja ymmärtää näiden merkityksen palvelujen kehittämisessä. Palvelujen kehittäminen edellyttää arviointiosaamista sekä laadun ja vaikuttavuuden mittareiden käytön osaamista.

Sote-ammattilainen osaa arvioida palvelujen taloudellisia vaikutuksia ja tehokkuutta. Hän ymmärtää palvelujen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan tärkeyden. Vaikutuksilla tarkoitetaan konkreettista muutosta esimerkiksi oppimisessa ja asenteissa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan ihmisille muutoksista koituvia hyötyjä esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

kuvio eri tilastoista

Kestävän kehityksen osaaminen

Kestävän kehityksen mukainen osaaminen muodostuu kestävän kehityksen mukaisesta työskentelystä, oman toiminnan vaikutuksesta energiankulutukseen ja ympäristöosaamisen kehittämisestä.

Mitä se on?

Kestävän kehityksen osaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Kestävän kehityksen osaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Kestävän kehityksen mukainen työskentely
 • Oman toiminnan vaikutus ympäristöön
 • Ympäristöosaamisen kehittäminen

Sote-ammattilainen ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi. Sote-ammattilainen noudattaa työssään organisaation kestävää kehitystä tukevia toimintaohjeita.

Sote-ammattilaisen työssään tekemät valinnat ja toiminnat ovat kestävää kehitystä tukevia. Sote-ammattilainen toimii kestävän kehityksen mukaisesti ja tarkastelee kriittisesti oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Sote-ammattilainen huomioi luonnon kuormituksen hankkiessaan, kuluttaessaan, lajitellessaan ja poistaessaan tuotteita. Sote-ammattilainen tiedostaa kestävän kehityksen mukaiset mahdollisuudet liikkumisessa (esim. työmatkat) ja palveluiden tuottamisessa (esim. digitaaliset ratkaisut).

Sote-ammattilainen osallistuu työssään kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen.

Ympäristöosaaminen korostui kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen) erityisesti tämän hankkeen tuloksissa.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Kuva useasta henkilöstä pohtimassa kestävää kehitystä ja lajittelemassa.

Viestintäosaaminen

Viestintäosaaminen koostuu yksilö-, ammatillisesta ja organisaatioviestinnästä, joiden osaamiseen liittyy eri viestintäkanavat ja toimiminen niissä. Viestintäosaamisessa on oleellista viestinnän sisältö ja siihen liittyvät tunnetilat.

Mitä se on?

Viestintäosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Viestintäosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Yksityisyys, ammatillisuus, organisaatio
 • Eri viestintäkanavat
 • Viestinnän sisältö ja viestintään liittyvät tunnetilat

Sote-ammattilainen huomioi tietosuojaan ja lainsäädäntöön liittyvät asiat sekä yksityisyyden suojan merkityksen ammatillisessa viestinnässä. Sote-ammattilainen viestii ymmärrettävästi ja yksilöllisesti kohderyhmän huomioiden. Sote-ammattilainen luo vuorovaikutteisen, empaattisen ja luottamuksellisen viestintäsuhteen asiakkaisiin/potilaisiin.

Sote-ammattilainen käyttää viestinnässään eri viestintämuotoja ja -kanavia ja varmistaa, että asiakas/potilas on ymmärtänyt viestin sisällön.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään viestintäosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Mies tiedottamassa muille henkilöille