Creative Commons -lisenssi

Työtekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen

Sisältö – Työtekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen

Työntekijyysosaaminen

Työntekijyysosaaminen muodostuu osaamisen arviointi-, suunnittelu- ja kehittämisosaamisesta, itsensä johtamis- ja urasuunnitteluosaamisesta, muutososaamisesta, moniammatillisesta yhteis- ja verkostotyön osaamisesta sekä työyhteisön johtajuusosaamisesta.

Mitä se on?

Työntekijyysosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Työntekijyysosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
  • Osaamisen arviointi-, suunnittelu- ja kehittäminen
  • Itsensä johtaminen
  • Muutososaaminen
  • Urakehitys
  • Moniammatillinen yhteis- ja verkostotyö
  • Työyhteisön johtajuus

Työntekijyysosaamisessa on keskeistä sote-ammattilaisen kyky kehittää osaamistaan, sen arviointia, suunnittelua ja kehittämistä muuttuvissa toimintaympäristöissä. Sote-ammattilainen kykenee itsensä johtamiseen ja osaa tavoitteellisesti suunnitella ja organisoida työtään ja huolehtia omasta sekä työyhteisönsä työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Sote-alan muuttuvissa toimintaympäristöissä korostuu sote-ammattilaisen moniammatillisen ja -alaisen sekä verkostomaisen yhteistyön osaaminen. Sote-ammattilainen ennakoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan ja toimii muutosjoustavalla työotteella.

Sote-ammattilaisen työntekijyysosaaminen sisältää itsensä johtamisen lisäksi työyhteisön johtamisen. Hän kykenee asioita edistävään, eettiseen ja yhteistoiminnallisuutta korostavaan johtajuuteen.

Sote-ammattilainen osaa edistää uraansa sosiaalisia verkostoja hyödyntämällä ja markkinoimalla asiantuntijuuttaan eri viestintämuotojen avulla.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään työntekijyysosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Nainen pitää kädessään kastelukannua ja kastelee kasviruukkua, jonka sisällä seisoo

Monialainen yhteistoimintaosaaminen

Monialainen yhteistoimintaosaaminen koostuu yhteistyö-, verkostotyöskentely- ja yhdyspintatyöskentelyosaamisesta, joiden tavoitteena on yhdistää eri alojen asiantuntijuutta asiakkaiden parhaaksi.

Mitä se on?

Monialainen yhteistoimintaosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Monialainen yhteistoimintaosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
  • Yhteistyöosaaminen
  • Verkostotyöskentelyosaaminen
  • Yhdyspintatyöskentelyosaaminen
Monialainen yhteistoimintaosaaminen edellyttää sote-ammattilaiselta substanssiosaamista, itseohjautuvuutta ja luottamukseen perustuvaa yhteistyöosaamista. Sote-ammattilainen työskentelee tehokkaasti yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sote-ammattilainen toimii aktiivisesti verkostoissa, joissa haetaan ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin kysymyksiin. Sote-ammattilainen koordinoi asiakokonaisuuksia yhdistämällä eri alojen asiantuntijuutta ja huomioi yhteisölliset ja kulttuuriset näkökulmat verkostotyöskentelyssä. Yhdyspintatyöskentelyssä sote-ammattilainen muodostaa erilaisia yhteistyösuhteita eri hallinnonalojen ja muiden yhteistyötahojen välille. Sote-ammattilainen hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja ymmärtää ammatillisten tehtäväkuvien ja tieteenalojen yhdyspinnat sekä ydinosaamiset. Sote-ammattilainen osallistuu työssään monialaisen yhteistoimintaosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Kuva, jossa on neljän henkilön kädet, yksi kirjoittaa reseptiä, toinen kirjoittaa tietokoneella, kolmas katsoo röntgenkuvaa ja neljäs pitää suurennuslasia kädessä.