Creative Commons -lisenssi

Kompetens i att utveckla service och arbete

Innehåll – Kompetens i att utvecka service och arbete

Kompetens inom forskning och utveckling

Det centrala i kompetensen inom forskning och utveckling är evidensbaserad praktik och innovationskunnande

Vad handlar det om?

Kompetens inom forskning och utveckling är en kärnkompetens inom social- och hälsovården. Kompetens inom forskning och utveckling består av följande helheter:
 • Evidensbaserad praktik (EBP)
 • Kompetens i innovation

Forsknings- och utvecklingskompetens ligger som grund för utvecklingskunnandet i arbete och social- och hälsovårdsservice. Den professionella kan i sitt arbete fatta beslut och lösa problem på basen av strukturerad, aktuell och bästa möjliga kunskap. Den professionella förstår vikten av mentorskap i forskning, utvecklings- och innovationsarbete. Den professionella utvecklar och bidrar till innovationer inom social- och hälsovårdsservice och förstärker förmedling av evidensbaserad kunskap inom det praktiska arbetet.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens inom forskning och utveckling inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Kuvassa on kolme henkilöä. Yksi osoittaa sormellaan taulua, toinen istuu tietokoneen äärellä ja kolmas kantaa kahvikuppia.

Kompetens inom robotik och digitalisering

Kompetens inom robotik och digitalisering består av användning och nyttjande av digital service, digital klienthandledning, analysering och utvärdering av kunskap samt kompetens i dataskydd gällande teknologi och digitalisering.

Vad handlar det om?

Kompetens inom robotik och digitalisering är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens inom robotik och digitalisering består av följande helheter:
 • Kompetens i att använda digital service inom social- och hälsovårdstjänster
 • Kompetens i digital klienthandledning inom social- och hälsovårdstjänster
 • Kompetens i att analysera och utvärdera kunskap
 • Kompetens i dataskydd och etik som hänför sig till teknologi och digitalisering
 • Kompetens i utveckling av digitala social- och hälsovårdstjänster ur ett klientcentrerat perspektiv

Det centrala i den professionellas kompetens inom robotik och digitalisering är att förverkliga klientcentrering, tillgänglighet och brukarvänlighet gällande service och produkter, att följa lagstiftning och etiska verksamhetsprinciper gällande dataskydd samt att ingå i mångprofessionellt och interprofessionellt samarbete. Den professionella kan nyttja digitalisering, robotik och artificiell intelligens i sitt arbete och handleda och stöda klienter/patienter i användning av elektroniska tjänster. Patienters och klienters vård och service inom en digital miljö förutsätter att den professionella har kunnande i dataskydd, datasäkerhet och etik. Den professionella bör ha kunnande i kritisk utvärdering och ett klientcentrerat utvecklingskunnande, för att den framtagna servicen ska motsvara klienters, patienters och verksamhetsmiljöers olika behov.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens inom robotik och digitalisering inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Nainen naislääkärin etävastaanotolla

Kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet

Kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet består av kompetens i att bedöma kvalitet, kostnader och resultat av tjänster, att bedöma och följa upp tjänsternas effekter och effektivitet samt kunnande i att använda olika kvalitets- och effektivitetsmätare.

Vad handlar det om?

Kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet består av följande helheter:
 • Kompetens inom effektivitet
 • Kompetens inom kostnadsmedvetenhet
 • Kompetens inom kvalitetsmedvetenhet

Den professionella behöver i sitt arbete kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet och förstår dess betydelse vid utveckling av tjänster. Utveckling av tjänster förutsätter utvärderingskunskap och kompetens i att använda olika kvalitets- och effektivitets-mätare. Den professionella kan utvärdera ekonomiska konsekvenser och effektiviteten av tjänster. Hen förstår vikten av att utvärdera och följa upp tjänsternas inverkan och effekter. Med inverkan avses konkreta förändringar till exempel i lärandet och attityder. Med effektivitet avses den nyttan som är en följd av förändringar och som t.ex. kan bidra till människans välbefinnande. Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens i effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet inom social-och hälsovården.

Kostnadsmedvetenhet betonades inte i projektresultaten. Gällande det hänvisas till tidigare projekt och publikationer (bl.a. OpiSote-projektet).

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

kuvio eri tilastoista

Kompetens inom hållbar utveckling

Kompetens inom hållbar utveckling består av arbete i enlighet med hållbar utveckling, den egna verksamhetens inverkan på miljön och utveckling av miljökunnandet.

Vad handlar det om?

Kompetens inom hållbar utveckling är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovård. Kompetens inom hållbar utveckling består av följande helheter:
 • Arbete i enlighet med hållbar utveckling
 • Den egna verksamhetens inverkan på miljön
 • Utveckling av miljökunnandet

Den professionella förstår och främjar i sin verksamhet den hållbara utvecklingens ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner. Den professionella följer i sitt arbete organisationens anvisningar gällande hållbar utveckling. Den professionella gör val och bedriver verksamhet som stöder hållbar utveckling inom ramen för sitt arbete. Den professionella agerar i enlighet med hållbar utveckling och granskar kritiskt den egna verksamhetens inverkan på miljön. Den professionella tar belastning av miljön i beaktande vid anskaffning, konsumtion, sortering och avskaffning av produkter. Den professionella är medveten om hållbara lösningar vid logistik (t.ex. arbetsresor) och vid producering av tjänster (t.ex. digitala lösningar).

Den professionella bidrar i sitt arbete till utvecklingen av kompetens inom hållbar utveckling inom ramen för sitt arbete inom social-och hälsovården.

I projektresultaten lyftes miljökunnande fram i de olika dimensionerna av hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk, kulturell och social).

Vad innebär kompetens? 

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Kuva useasta henkilöstä pohtimassa kestävää kehitystä ja lajittelemassa.

Kompetens inom kommunikation

Kompetens inom kommunikation består av kommunikation mellan individer, professionella och organisationer. Det väsentliga är kommunikationens innehåll och känslotillstånd förknippade med den.

Vad handlar det om?

Kompetens inom kommunikation är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens inom kommunikation består av följande helheter.
 • Integritet, professionalism och organisation
 • Olika kommunikationskanaler
 • Kommunikationens innehåll och känslotillstånd som är förknippade till den

Den professionella inom social- och hälsovård beaktar frågor gällande dataskydd och lagstiftning samt integritetens betydelse vid professionell kommunikation. Hen kommunicerar förståeligt och individuellt med hänsyn till målgruppen. Den professionella etablerar en interaktiv, empatisk och konfidentiell kommunikationsrelation med klienten/patienten. Den professionella använder olika kommunikationsformer och kanaler i sin kommunikation och försäkrar sig att klienten/patienten har förstått innehållet i budskapet.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utveckling av kompetens inom kommunikation inom social-och hälsovård.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Mies tiedottamassa muille henkilöille