Creative Commons -lisenssi

Asiakastyöosaaminen

Sisältö – Asiakastyöosaaminen

Asiakaslähtöisyysosaaminen

Asiakaslähtöisyysosaamisessa on keskeistä asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien sekä osallisuuden edistäminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

Mitä se on?

Asiakaslähtöisyysosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Asiakaslähtöisyysosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Asiakaslähtöisyyden toteutuminen
 • Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus

Asiakaslähtöisyysosaaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveysalan ammattilainen (sote-ammattilainen) tietää asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti.

Keskeistä asiakaslähtöisessä toiminnassa on asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ja osallisuutensa edistäminen. Nämä edellyttävät hyvää palvelujärjestelmän tuntemista ja kykyä palveluohjaukseen. Sote-ammattilainen osaa huomioida asiakkaan näkökulman ja suunnitella palvelut hänen tarpeidensa mukaan monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakkaan kuuleminen ja aito kohtaaminen edellyttävät sote-ammattilaiselta hyvää ja tavoitteellista vuorovaikutusosaamista ja dialogisten työmenetelmien osaamista. Ammattilainen hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän viestinnän, esimerkiksi osallistavan dokumentoinnin, joka vahvistaa asiakkaan kokemuksen tunnistamista.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään asiakaslähtöisyysosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Nainen istuu kannettava tietokone sylissään ja kirjoittaa arvostelua.

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen muodostuu palveluohjauksesta ja palvelujärjestelmän tuntemisesta sekä kyvystä tunnistaa ja arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan palvelutarpeet, sekä asiakkaan ohjaamisesta oikea-aikaisiin palveluihin.

Mitä se on?

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Ohjaus- ja neuvontaosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen
 • Vuorovaikutus ja kommunikaatio
 • Ohjaus- ja neuvontamenetelmät

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan palveluiden sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamiseksi hyvää ohjaus- ja neuvontaosaamista. Se edellyttää palvelujärjestelmän tuntemista ja kykyä tunnistaa ja arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan palvelutarpeet. Erityisen tärkeää on tunnistaa palveluihin hakeutumattomat asiakkaat, jotka hyötyisivät sote-palveluista.

Sote-ammattilainen suunnittelee asiakkaan tarpeiden mukaiset sote-palvelut asiakkaan ja hänen läheistensä näkökulmat ja valinnanvapauden huomioiden. Hän tukee asiakkaan voimavaroja ja sitoutumista hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Sote-ammattilainen ohjaa ja neuvoo asiakasta monipuolisesti sekä kasvokkain että etänä erilaisten digitaalisten välineiden avulla. Hän käyttää erilaisia dialogisia vuorovaikutusmenetelmiä.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään ohjaus- ja neuvontaosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Nainen istuu nojatuolilla ja katsoo tietokoneen näytössä olevaa naista

Palvelujärjestelmäosaaminen

Palvelujärjestelmäosaaminen koostuu sote-ammattilaisen palvelujärjestelmän rakenteen osaamisesta, palvelujärjestelmäosaamisen kehittämisestä ja palveluohjauksesta, jonka tavoitteena on varmistaa asiakkaille oikea-aikaiset tarpeenmukaiset palvelut.

Mitä se on?

Palvelujärjestelmäosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Palvelujärjestelmäosaamisen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
 • Sote-ammattilaisen palvelujärjestelmän rakenteen osaaminen
 • Palveluohjaus
 • Palvelujärjestelmäosaamisen kehittäminen

Sote-ammattilaisen palvelujärjestelmän rakenteen osaamisessa korostuu toimialat ylittävän palveluverkoston tunteminen ja kyky hyödyntää eri palvelutuottajien palveluja. Sote-ammattilainen hallitsee palveluohjauksen varmistaakseen asiakkaalle oikea aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut sekä fyysisessä vuorovaikutuksessa että verkkoympäristössä.

Sote-ammattilainen osallistuu monitoimijaisten sote-palveluiden kehittämiseen, jossa korostuu tietosuojan ja -turvan merkitys.

Sote ammattilainen osallistuu työssään palvelujärjestelmäosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Useat henkilöt tekemässä erilaisia töitä

Lainsäädäntö- ja etiikkaosaaminen

Lainsäädännön ja etiikan tuntemuksen osaamisen kokonaisuus koostuu sote-ammattilaisen moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön vastuista ja tehtävänkuvista, tietosuojaosaamisesta ja eettisestä osaamisesta.

Mitä se on?

Lainsäädäntö- ja etiikkaosaaminen on sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista. Lainsäädäntö- ja etiikkaosaaminen muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Sote-ammattilaisen moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön vastuut ja tehtävänkuvat
 • Tietosuojaosaaminen ja eettinen osaaminen

Sote-ammattilainen osaa tunnistaa eettisiä ristiriitatilanteita ja tiedostaa vastuunsa tehtävänkuvansa mukaisesti. Sote-ammattilainen toimii asiakkaan/potilaan hoidossa niin, että asiakkaan/potilaan oikeudet toteutuvat lakien ja eettisten ohjeiden mukaisesti.

Lainsäädännön ja etiikan osaaminen liittyy sosiaali- ja terveysalalla asiakaslähtöiseen työskentelyyn erityisesti silloin, kun moniammatillinen ja -alainen yhteistyö korostuu.

Sote-ammattilainen osaa keskustella tietosuojaan liittyvistä asioista asiakkaiden/potilaiden/läheisten ja kollegoiden kanssa. Tietosuojaan liittyvä osaaminen korostuu erityisesti digitaalisen viestinnän ja ohjauksen yleistyessä.

Organisaatiossa henkilöstön lainsäädäntöosaaminen ja eettinen osaaminen ovat jatkuvan kehittämisen kohteita. Lähijohtajien vastuu ja rooli korostuvat, kun kehitetään lainsäädäntöön ja eettisiin asioihin liittyvää osaamista työyhteisössä ja organisaatiossa.

Sote-ammattilainen osallistuu työssään lainsäädäntö- ja etiikkaosaamisen kehittämiseen.

Mitä osaaminen tarkoittaa?

Kansallinen tutkintojen viitekehys (National Qualifications Framework), NQF 6 taso kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. NQF 7 kuvaa osaamista, joka saavutetaan ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Mies istuu tietokone sylissään, selän takana lakikirjoja